email marketing

“กลยุทธ์การตลาดผ่าน E-Mail”

E-mail Marketing กลยุทธ์ที่นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม!! กิจกรรมยอดฮิตอันดับ 1 ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ คือ การรับส่งอีเมล์ ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 82%